Palveluehdot

Tausta

Lassila&Tikanojan (Y-tunnus 1680140-0) Helpposiivous –palvelukonsepti ei itse tuota siivouspalveluita. Helpposiivous –palvelukonseptissa asiakkaat ohjataan Helpposiivous.fi –sivuston kautta palvelukumppanimme Moppicom Oy:n ylläpitämälle sivustolle, jolla asiakas voi tilata siivouspalveluita. Siivouspalveluista vastaa siis Moppi.com alla esitetyllä tavalla.

 

Osapuolet

a)    Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä “Siivousyritys”); ja

b)    Asiakas (jäljempänä “Asiakas”).

Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä “Sopijapuolet” ja erikseen “Sopijapuoli”.

Moppicom Oy (Y-tunnus 2689633-5, jäljempänä ”Moppi”), hallinnoi verkkosivustolla www.varaus.helpposiivous.fi  -nimistä online-alustaa, jonka kautta Asiakkaat voivat varata ja hallinnoida siivouspalveluita siivouspalveluja tarjoavilta tahoilta.

Siivousyritys on itsenäinen palveluntarjoaja, joka on rekisteröitynyt Mopin tarjoamaan palveluun tarkoituksenaan tarjota siivouspalveluja asiakkaille.

Moppi ei tarjoa tai suorita itse siivouspalveluja. Moppi hallinnoi varaus.helpposiivous.fi -nimistä online-alustaa (sisältäen sekä internet-palvelun että myös mobiiliaplikaatiot), jonka välityksellä tämä sopimus Siivousyrityksen ja Asiakkaan välillä on solmittu. Siivouspalveluiden välittäjänä Moppi voi vastaanottaa ja vahvistaa Asiakkaan pyyntöjä siivouspalveluun liittyen, välittää siivousyrityksen laskuja Asiakkaalle sekä välittää Asiakkaan maksusuorituksia Siivousyritykselle. Moppi toimii ainoastaan välittäjänä Sopijapuolten välillä, eikä se ole vastuussa kummallekaan Sopijapuolelle Siivouspalvelun toteuttamisesta.

Asiakas on Online-alustaa käyttäen tehnyt siivousyritykselle pyynnön siivouspalvelun toteuttamisesta ja Siivousyritys on suostunut Asiakkaan pyyntöön. Tässä Sopimuksessa määritetään ehdot, joiden mukaisesti Siivousyritys ja Asiakas ovat sopineet siivouspalvelun toteuttamisesta.

Sopijapuolet ovat sopineet seuraavaa:

 

1 Määritelmät

1.1 Tämän Sopimuksen tulkinnassa alla olevilla käsitteillä katsotaan olevan sovittu tässä kappaleessa määritellyt merkitykset, ellei tarkoitusta erilaisesta merkityksestä ole selkeästi käytön yhteydessä osoitettu.

”Sopimuksella” tarkoitetaan tätä sopimusta, sisältäen muun muassa sopimukseen mahdollisesti sisältyvät liitteet, taulukot ja tilauslomakkeet, sopijapuolten yhteisymmärryksessä edellä mainittuihin tekemät muutokset mukaan lukien.

”Varatulla Palvelulla” tarkoitetaan tilauslomakkeessa määritettyä siivouspalvelua, jonka Siivousyritys on sitoutunut suorittamaan.

”Palveluun Varatulla Ajalla” tarkoitetaan tilauslomakkeessa määritettyä siivouspalvelutunteja, jotka Asiakas on Siivousyritykseltä varannut.

”Varatun Palvelun Toteutuspaikalla” tarkoitetaan tilauslomakkeessa määritettyä osoitetta, jossa Varattu Palvelu on määrä toteuttaa.

”Varauksella” tarkoitetaan tilauslomakkeessa määritettyä Online-alustalla tehtyä Siivouspalvelua koskevaa varausta, jossa on Siivouspalvelun suoritukselle määritetty aika ja Varatun Palvelun Toteutuspaikka Varatulle Palvelulle.

”Siivousyrityksellä” tarkoitetaan tilauslomakkeessa siivousyritykseksi nimettyä henkilöä tai yritystä.

”Siivoustuotteilla ja -välineillä” tarkoitetaan niitä siivousaineita, -tuotteita ja -välineitä, jotka ovat tarpeen Siivouspalvelun tuottamiseksi tehokkaasti.

”Siivouspalvelulla” tarkoitetaan palvelua, joka koostuu tämän Sopimuksen mukaisesti sovituista Siivousyrityksen Asiakkaalle suorittamista siivouspalveluista.

”Asiakkaalla” tarkoitetaan tilauslomakkeessa asiakkaaksi nimettyä henkilöä tai yritystä.

”Tilauslomakkeella” tarkoitetaan Online-alustalla tehtyä, Siivouspalvelua koskevaa varausta jossa määritellään Varattu Palvelu ja joka on erottamaton osa tätä Sopimusta.

”Kokonaishinnalla” tarkoitetaan tilauslomakkeessa määritellystä Siivousyrityksen suorittamasta Siivouspalvelusta Asiakkaan maksettavaksi tulevaa kokonaishintaa.

”Online-alustalla” tarkoitetaan www.varaus.helpposiivous.fi  -nimistä sivusta a sekä tähän mahdollisisetin liittyviä mobiiliaplikaatioita.

”Palvelumaksulla” tarkoitetaan Helpposiivouksen ja Mopin ilmoituksen mukaista, Siivouspalvelusta tuntiveloituksena perittävää maksua (mukaan lukien sovellettavat verot).

”Käyttöehdoilla” tarkoitetaan osoitteessa www.helpposiivous.fi ja www.varaus.helpposiivous.fi luettavissa olevia Online-alustan käyttöehtoja.

 

2 Palvelun toteuttaminen

2.1 Asiakas on varannut Varatun Palvelun (Tilauslomakkkeella) ja Siivousyritys on lupautunut toteuttamaan Varatun Palvelun Tilauslomakkeessa määritellyllä tavalla.

 

3 Siivousyrityksen velvollisuudet

3.1 Toteuttaessaan Siivouspalvelua Siivousyritys on velvollinen:

(i) toteuttamaan Siivouspalvelun riittävää huolellisuutta noudattaen;,

(ii) ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen Asiakkaan omaisuutta toimiessaan Asiakkaan tiloissa;

(iii)  käyttämään Palveluun Varatun Ajan tehokkaasti Siivouspalvelun toteuttamiseen; sekä

(iv) toteuttamaan Siivouspalvelun Tilauslomakkeessa määritellyssä laajuudessa.

3.2 Siivouspalvelu katsotaan toteutetuksi ja hyväksytyksi tämän Sopimuksen mukaisesti, ellei Asiakas kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa Siivouspalvelun toteutuksesta, ilmoita Helpposiivoukselle tai Mopille kirjallisesti  tyytymättömyytensä Siivouspalvelun toteutukseen.

3.3 Siivousyritys käyttää Siivouspalvelun toteuttamisessa mukanaan tuomiaan Siivoustuotteitta ja -välineitä, ellei Asiakas nimenomaisesti ole halutessaan ilmaissut hankkivansa ja tarjoavansa tarvittavat Siivoustuotteet ja -välineet. Mikäli Asiakkaan hankkimat ja tarjoamat Siivoustuotteet ja -välineet eivät mahdollista Siivouspalvelun tuottamista, ei Siivousyritys tai Moppi ole vastuussa Varatun Palvelun toteutumatta jäämisestä sikäli kuin Varattu Palvelu on jäänyt toteuttamatta Asiakkaan toimittamista riittämättömistä Siivoustuotteista ja -välineistä johtuen.

 

4 Asiakkaan velvollisuudet

4.1 Asiakkaan on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin luodakseen Siivousyritykselle riittävät edellytykset Siivouspalvelun tuottamiseksi Varauksessa määritellyssä laajuudessa.

4.2 Asiakas on velvollinen hankkimaan ja tarjoamaan Siivouspalvelun tuottamiseen tarvittavat Siivoustuotteet ja -välineet itse, mikäli hän on Varausta tehdessään ilmoittanut niin tekevänsä.

4.3 Asiakkaan on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen Siivousyritykselle turvallinen työympäristö Asiakkaan tiloissa.

4.4 Asiakas tiedostaa, että mikäli useampi kuin yksi siivooja on toteuttamassa Varattua Siivouspalvelua, Palveluun Varattu Aika jaetaan Siivouspalveluun osallistuvien henkilöiden lukumäärällä.

4.5 Asiakkaan on ilmoitettava tyytymättömyytensä Mopille 24 tunnin kuluessa Siivouspalveluun Varatun ajan päättymisestä, mikäli Asiakas on tyytymätön toteutetun Siivouspalvelun laatuun.

4.6 Asiakkaan on ilmoitettava Mopille Siivousyrityksen Asiakkaan omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua Siivouspalvelun toteuttamisesta.

 

5 Maksun suorittaminen

5.1  Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Moppi laskuttaa Asiakasta Siivousyrityksen puolesta Siivouspalvelun toteuttamisesta Asiakkaan valitseman maksutavan ja Käyttöehtojen mukaisesti.

5.2 Maksuehdot on määritetty Käyttöehdoissa ja Tilauslomakkeessa.

 

6 Muutokset ja peruutukset

6.1 Asiakas voi veloituksetta peruuttaa tai muuttaa Varaustaan Online-alustan kautta viimeistään 24 tuntia ennen Varattua Siivouspalvelun toteutusaikaa.

6.2 Mikäli Asiakas peruuttaa Varauksen tai muuttaa sitä myöhemmin kuin 24 tuntia ennen Varattua Siivouspalvelun toteutusaikaa, peritään muutoksesta tai peruutuksesta tunnin Palvelumaksua vastaava summa.

6.3 Varausta ei voida perua tai muuttaa Siivouspalvelun toteutuksen aikana.

6.4 Asiakas tiedostaa ja suostuu siihen, että mikäli alkuperäinen Siivousyritys on jostain syystä estynyt toteuttamaan Varatun Palvelun, Siivouspalvelu voidaan toteuttaa alkuperäisen Siivousyrityksen valitseman toisen Siivousyrityksen toimesta alkuperäisessä Tilauslomakkeessa määritellyin ehdoin.

 

7 Hyvitykset

7.1 Asiakkaan ollessa oikeutettu hyvitykseen Siivousyrityksen sopimusrikkomuksen johdosta, on hyvityksenä maksettava summa korkeintaan Siivouspalvelusta todellisuudessa maksetun Kokonaishinnan suuruinen.

 

8 Sopimuksen päättyminen

8.1 Sopijapuoli voi purkaa tämän Sopimuksen välittömästi, mikäli toinen Sopijapuoli olennaisesti rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja.

8.2 Mikäli Varaus perutaan tämän Sopimuksen kohtien 6.1, 6.2 tai 6.4 mukaisesti, katsotaan tämä Sopimus välittömästi puretuksi.

8.3 Sopimuksen voimassaolo päättyy molempien Sopijapuolten täytettyä tähän Sopimukseen perustuvat velvollisuutensa.

 

9 Ylivoimainen este

9.1 Mikäli Sopijapuoli on tämän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan ylivoimaisen esteen vuoksi estynyt toteuttamasta tähän Sopimukseen perustuvaa velvollisuuttaan tai este aiheuttaa Sopijapuolen suorituksessa viivästyksen,

(i) ei tällaisesta syystä johtuvaa viivästystä pidetä sopimusrikkomuksena;

(ii) Sopijapuoli ei ole velvoitettu korvaamaan tällaisen syyn johdosta toiselle Sopijapuolelle aiheutuneita vahinkoja; sekä

(iii) Sopijapuolet sitoutuvat ylivoimaiseen esteen sattuessa kaikin keinoin rajoittamaan ja vähentämään ylivoimaisen esteen aiheuttamia vahinkoja.

9.2 Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, tulvaa, onnettomuutta, työsulkua, lakkoa, mitä tahansa työselkkausta, kansallista katastrofia tai mellakkaa, kansallisen lainsäädäntöelimen tai muun toimivaltaisen tahon antaman säädöksen toimeenpanoa, sotaa, sodan uhkaa taikka kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on Sopijapuolesta riippumaton tai muusta syystä, jota Sopijapuoli ei ole kohtuudella ole voinut ottaa huomioon eikä estää tai voittaa sen vaikutusta.

 

10 Sopimuksen siirto

10.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta luovuttaa ja/tai siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän estämättä Siivousyrityksellä on kuitenkin oikeus siirtää tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan (mutta ei osittain) toiselle siivousyritykselle, mikäli se on ylivoimaisen esteen johdosta estynyt suorittamaan tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa tai mikäli se viimeistään 48 tuntia ennen Varattua Siivouspalvelun toteutusaikaa ilmoittaa Asiakkaalle siirrosta. Tällöin siivousyritys, jolle on siirretty tämän Sopimuksen oikeudet ja velvollisuudet, tulee myös tämän Sopimuksen Sopijapuoleksi.

 

11 Muut ehdot

11.1 Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja molempien Sopijapuolten on ne allekirjoitettava.

11.2 Sopijapuolet tiedostavat, että tämä Sopimus muodostaa Sopijapuolten välillä koko asiaa koskevan sopimuksen, eivätkä mitkään muut tarjoukset, lupaukset, sitoumukset, ehdot, sopimukset tai muutkaan dokumentit, suulliset tai kirjalliset, ole Sopijapuolia sitovia eivätkä osa tätä Sopimusta.

11.3 Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät tiedonannot, vaatimukset ja muu yhteydenpito Sopijapuolten välillä tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa toisen Sopijapuolen tässä Sopimuksessa toimittamaan osoitteeseen.

11.4 Mikäli Sopimuksen yksittäinen lauseke osoittautuu pätemättömäksi tai toteuttamiskelvottomaksi, jää Sopimus muilta osin voimaan.

11.5 Tämä Sopimus katsotaan solmitun ja tulleen Sopijapuolia sitovaksi Asiakkaan hyväksyessä palvelun Käyttöehdot Tilauslomakkeen lähettämisen yhteydessä Online-alustalla.

11.6 Sopijapuolten voidaan katsoa luopuneen tämän Sopimuksen mukaisesta oikeudestaan ainoastaan Sopijapuolen ilmoittaessa luopumisestaan kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle.

11.7 Toisen Sopijapuolen sopimusrikkomukseen liittyvästä vaatimuksesta luopumista ei pidetä luopumisena vaatia korjausta muissa sopimusrikkomustilanteissa.

11.8 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Suomen lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.